Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 29 април 2020 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 12 точки.

На заседанието се прие годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Съветниците взеха решение за отменяне на Решение № 81 от Протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на решение по преписката по реда на чл. 25, ал. 3, т. 3, ал. 4 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, във връзка с допускане промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на поземлен имот с идентификатор 69537.29.141, землище с. Стояново, местност „Андровото“, площ: 150 кв.м. , с НТП пасище и учредяване на ограничени вещни права върху имота в полза на Община Враца /ЕИК 000193115, със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул .»Стефанаки Савов» № 6/.

Местните парламентаристи приеха временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти - общинска собственост от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение в Република България.

Общинските съветници гласуваха предоставяне за управление по реда на чл. 12, ал .3 от ЗОС на две помещения, находящи се на първия етаж в сградата на Общинска администрация – Вършец, необходими за дейността на Общинска служба „Земеделие“, гр. Берковица, офис Вършец.

Местните парламентаристи дадоха съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 68179.30.223 по КК и КР на с. Спанчевци, община Вършец (извън регулацията на с. Спанчевци) с ново предназначение „за ваканционно селище“.Внесено от Никодим Войнов Атанасов – управител на СД „Войнов и с-ие“

Общинският съвет взе решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решение за провеждане на публична търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

ОбС – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Общинските съветници взеха решение за отпускане на финансова помощ на „Медицински център – Вършец“ ЕООД от собствения си бюджет за 2020 година, за погасяване на част от най – належащи текущи задължения на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Общинските съветници отпуснаха от собствения си Бюджет еднократна финансова помощ в размер от 400.00 лева /четиристотин лева/ на Йонка Езекиева и Венета Иванова.

Общинските съветници актуализираха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец.“

Местните парламентаристи взеха решение за предоставяне на 18 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела Речка и с. Горна Бела Речка на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за извършване на дейността дърводобив.

Изказвания, питания, становища беше последната точка от дневния ред на заседанието.

Спас ЗАРЧЕВ


30.04.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ