Новини

ЗАПОВЕД № 113/18.03.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ПОРОДЕНА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COV1D-19

З А П О В Е Д № 113/18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. за допълване на част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за налагане на ограничения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както и Решение на Общинския оперативен кризисен щаб при община Вършец от проведено заседание на 18.03.2020 г., във връзка с увеличения брой лица живеещи в квартал Изток, гр.Вършец завърнали се през последните дни от държави с висок процент заболели лица от COV1D-19.


НАРЕЖДАМ:

1. Да не се допуска посещение и събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

2. Всички останали стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3. Да не се допуска излизането извън границите на кв.Изток, гр.Вършец на повече от 1 /едно/ лице от семейство /домакинство/ за закупуване на хранителни продукти, готова храна, лекарства и/или други стоки от първа необходимост считано от 19.03.2020 г. Изключения се допускат за хората работещи по трудови правоотношения при изпълнение на служебните им задължения.

4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на органите на МВР – РУ „Полиция“, гр.Вършец.

Пълния текст на заповедта можете да видите ТУК.


18.03.2020 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ