Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 30 декември 2019 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред беше от 4 точки.

На заседанието общинските съветници взеха решение по Докладна записка относно приемане на план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване,и определяне на годишен размер на такса битови отпадъци за 2020 година.

І. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ и чл. 17 от «Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, одобрява обобщената план-сметка за 2020 година, общата стойност на която възлиза на 1 119 100 лв. и включва необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др. в размер на 33 000 лв.;
2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им 174 500 лв;
3. Проучване, проектиране, изграждане, подържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. – 375 000 лв;
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 536 600 лв.

ІІ. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2020 година по видове услуги и населени места, както следва:

1. Размер на ТБО за недвижими имоти на физически лица /ФЛ/ за гр. Вършец и кв. Заножене – общо 4.0 на хиляда и по услуги:
- събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 2,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- поддържане чистота на местата за обществено ползване – 1,8 на хиляда от данъчната оценка на имота.
2. Размер на ТБО за недвижими имоти на физически лица /ФЛ/ за прилежащите села на Община Вършец – общо 12,5 на хиляда и по услуги: - събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 10,0 на хиляда от данъчната оценка на имота;
- поддържане чистота на местата за обществено ползване – 2,5 на хиляда от данъчната оценка на имота.
3. Размер на ТБО за недвижими имоти на стопански субекти и физически лица /ФЛ/ с декларирани търговски обекти в гр. Вършец и кв. Заножене – общо 13,5 на хиляда и по услуги:
- събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 7,5 на хиляда, от по-голямата стойност от данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, но не повече от 8000.00 лева на имот.
- поддържане чистота на местата за обществено ползване – 6,0 на хиляда, от по-голямата стойност от данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, но не повече от 8000.00 лева на имот.
4. Размер на ТБО за недвижими имоти на стопански субекти и физически лица /ФЛ/ с декларирани търговски обекти в прилежащите села на община Вършец – общо 22,0 на хиляда и по услуги:
- събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 20,0 на хиляда, от по-голямата стойност от данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, но не повече от 8000.00 лева на имот.
- поддържане чистота на местата за обществено ползване – 2,0 на хиляда, от по-голямата стойност от данъчната оценка или отчетната стойност на имотите, но не повече от 8000.00 лева на имот.

ІІІ . Одобрява размера на дофинансирането в размер на 349 100 лв. от други собствени приходи.

ОбС взе на решение за отпускане на финансова помощ на „Медицински център - Вършец" ЕООД от собствения си бюджет за 2019 година, от § 10-98 сумата от 2 280,40 лева за погасяване на най-належащи текущи задължения на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, по приложения списък.

Общинският съвет отпусна от собствения си Бюджет 2019 г. , § 10-98 еднократна финансова помощ, всяка с размер от 300 лева на: Любка Стефанова Цекова, Милко Обретинов Спасов, Галинка Цанова Маринова, Петрана Лазарова Иванова и Григор Иванов Георгиев.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите беше последната точка от дневния ред на заседанието.

Спас ЗАРЧЕВ


31.12.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ