СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА НА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Уважаеми жители на община Вършец,

Във връзка с предложените нови размери на такса „Битови отпадъци“ за 2020 година, искам да разясня, че увеличението се налага от независещи от Общината фактори, формиращи разходната част на план-сметката за 2020 година.

Сега действащият размер на такса битови отпадъци /ТБО/ е приет с Решение на Общински съвет Вършец № 197/28.12.2012 г. и до момента не е променян. В същото време, драстично се измениха стойностите на компонентите, формиращи разходите по извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, а именно: повишени такси в Регионалното депо Монтана, промените в ръста на минималната работна заплата, размера на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, увеличение в количеството извозени битови отпадъци , а именно:

1. Отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО през 2013 г. са били 20,55 лв./тон, през 2019 г. – 62,50 лв./тон, а през 2020 г. се очаква 100.50 лв./ тон. Увеличение с 80 лв. на тон;
2. Таксата на Регионалното депо за отпадъци Монтана през 2013 г. е била – 25.50 лв./ тон, а за 2020 г. – 41,96 лв./тон. – увеличение с 16,46 лв. на тон.
3. Минималната работна заплата през 2013 г. е била 310 лв., през 2020 – 610 лв. - ръст с 300 лв.
4. Количеството извозени отпадъци през 2013 г. са били 1800 тона, през 2019 г.- 2300 тона- увеличение с 500 тона.

Това са основните компоненти, които оказват пряко влияние върху размера на разходите за поддържане на услугата сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на обществените места, като за периода 2013 - 2020 увеличението е 213,34 %.

И ако през 2013 година средният разход за един тон битови отпадъци е бил 100 лв., то през 2020 г. се очаква да достигне 238 лв.

През всички тези години общината е дофинансирала тази услуга с цел намаляване тежестта за гражданите. Въпреки предложеното увеличение в размера на промилите за ТБО за 2020 г., в план- сметката отново е заложено дофинансиране в размер на 349 100 лв.

При така направеното предложение за промяна в размера на ТБО изчислихме, че за имот в град Вършец при средна данъчна оценка 15 000 лв., до сега са заплащани 39 лв., а при новото предложение ще се дължат 60 лв, т.е. увеличението е с 21 лв., което разпределено по месеци е 1,75 лв. на месец.

За селата средната данъчна оценка на имот е 2330 лв. при което е заплащана ТБО в размер на 18.17 лв. С новото предложение ТБО ще стане 29.13 лв., тоест увеличението е 10.96 лв., разпределено по месеци – по 0,91 лв.

За юридическите лица отново предлагаме да има горна граница за ТБО за всеки имот в размер на 8 000 лв.

Надявам се на вашето разбиране и подкрепа за вземането на това трудно решение. То е в полза на общността и запазване качеството на услугите, свързани с чистотата.


30.12.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ