СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

„УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСА „СМЕТ“ СЕ НАЛАГА ОТ ПАЗАРА.
ПРЕДЛАГАМ ДОФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ С 349 100 ЛВ., ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ТЕЖЕСТТА ЗА ХОРАТА“


Интервю на Петя Генова с инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец


– Инж. Лазаров, предлагате увеличаване на такса „битови отпадъци“ от новата година. Какво налага това?

– Така е. С огромно нежелание го правя, но ние живеем в пазарни условия и те диктуват в голяма степен нашата икономическа политика. Разходите по поддържането на чистотата са много големи и те постоянно се увеличават – веднъж от това, че генерираме много отпадъци, втори път, от независещи от нас причини: повишени такси на регионалното депо за отпадъци в Монтана, увеличаване почти двойно на отчисленията по Закона за управление на отпадъците, увеличение на минималната работна заплата, съответно и на разходите за заплати в сектор „Чистота“.

Знам, че това е непопулярна мярка и ще има недоволство, но понякога и такива решения са необходими, за да можем да поддържаме високо качество на услугата. Отлагането на решението на подобни управленски казуси заради евтин ПР, видяхте до какво доведе в Перник с водата.

– От кога не е увеличавана таксата в община Вършец?

– Последно таксата за тази услуга е вдигана през 2013 г. Това е доста дълъг период, през който всичко скочи нагоре – заплатите, таксите към депо Монтана, отчисленията по Закона за управление на отпадъците, количеството смет също. С две думи – ръстът на разходите за този период в общината от 2013 г. до сега е 213, 34 %.

Ние със собствени средства постоянно дофинансираме разходите с близо 400 000 лева, за да намалим тежестта за хората. Но това вече няма да е достатъчно. Не сме София или Варна, ние сме малка община и нямаме такива финансови буфери. Но отново предлагам в общата план-сметка за третиране на битовите отпадъци и поддържане на обществените места чисти, да заделим за дофинансиране на разходите 349 100 лв., с което да намалим тежестта за гражданите.

Тук искам още нещо да кажа – трябва да осъзнаем, че това е такса, а не данък , това е такса за услуга, която ние ползваме ежедневно – както да отидеш на фризьор или на автомивка. Няма как тази услуга да е безплатна, защото ще е за сметка на нещо друго важно: улично осветление, озеленяване, домашен патронаж и т.н. От кое да се откажем – Вие ми кажете. За качеството се плаща. Така е в нормалните държави, към които претендираме, че принадлежим.

- Какво включва таксата „смет“?

– Няколко са компонентите – сметосъбиране и сметоизвозване, включително обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, тук влиза и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване – улици, паркове, градини и др. Всичко това, според изготвената вече план-сметка, ще ни струва през 2020 година 1 119 100 лв. А не можем да си позволим понижаване на качеството на услугата – първо, заради качеството на живот на хората и второ – заради това, че сме туристически град.

- Може ли да дадете повече детайли – как се разпределят тези над един милион лева по пера?

– Смятали сме много стриктно и акуратно, знаете – числата са числа и пред тях няма други аргументи.

Разходите за осигуряване на съдове за битови отпадъци са в размер на 33 000 лева.

Разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото в Монтана, където сме задължени да събираме сметта, са в размер на 174 500 лева.

Разходи за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране или оползотворяване на битови отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, са в размер на 375 000 лв.

Още 536 600 лв. са предвидени за почистване на обществените места в цялата община – улици, паркове, градини, алеи и други.

За периода 2013 – 2019 година количеството на извозените битови отпадъци се е увеличило с 500 тона, като само за последната година - с около 100 тона.

Увеличението на отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ са почти двойно – от 62,50 лв. на 100,50 лв. за последната година. А през 2013 г. размерът на отчисленията по ЗУО е бил 20,55 лв. на тон. Сами можете да направите сметка колко голямо е увеличението – това е разлика от 80 лева към днешна дата.

Таксата, която плащаме на Регионалното депо също скача. Там също плащаме два компонента – разходи за предварително третиране на смесени битови отпадъци чрез сепариране – 20,05 лв. на тон, и разходи за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране – 21,91 лв. на тон. Това прави общо 41,96 лева на тон през 2020 г., при 25,50 лв. на тон през 2013 г. Както казах, постоянно се увеличава количеството на битови отпадъци – поради използването на еднократни опаковки и липсата на отговорно разделно събиране на отпадъците.

Всичко това подробно и прецизно е изчислено и представено в план-сметката за битови отпадъци за 2020 година, която е качена още на 29.11. 2019 г. на сайта на Общината в раздел „Местни данъци и такси“. Там всеки гражданин може да се запознае с параметрите.

- Издали сте заповед за комунално-битовите услуги на територията на общината за 2020 г.

- Да, още на 11.10.2019 г. Тя касае вида на услугите, както и честотата им. Тук влизат осигуряването на съдове за смет, сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на обществените места. Това включва всички населени места на територията на общината.

Поне веднъж седмично се изхвърлят битовите отпадъци във всеки квартал на града и във всички села, три пъти месечно за всеки един от кварталите и кв. Заножене на растителни отпадъци и по веднъж месечно в селата, при заявка на кметовете и кметските наместници.

Постоянен е и ангажиментът за поддържане на чистотата на обществените места във всички селища.

– Можете ли да кажете в промили или в левовата им стойност какво предлагате да е увеличението на такса смет?

- Имаме диференциран подход при определянето на таксата. При определянето на таксата сме се постарали да има справедливост. Грешно е внушението, което се нагнетява от някои хора, че увеличението в селата е по-голямо, защото там данъчните оценки на имотите са в пъти по-ниски от тези в града. Реално това означава, че размерът на таксата е по-нисък.

Например при средна данъчна оценка на имот в града от 15 000 лева, таксата до сега е била 39 лв., а с новото предложение ще стане 60 лв. Увеличението е 21 лв., или разпределено по месеци се пада по 1,75 лв.
При средна данъчна оценка на имот в селата 2 330 лв., таксата до сега е била 18,17 лв., а с новото предложение ще стане 29,13 лв. Увеличението е 10,96 лв., или разпределено по месеци се пада по 0,91 лв.

– Какво, освен казаното, искате да споделите с хората в общината?

– Отново искам да кажа, че правя това предложение с неудоволствие, но с ясното съзнание, че това е единствения верен управленски подход. Апелирам към всички за няколко неща. На първо място, да са коректни данъкоплатци, защото ако събираме всяка година таксите на сто процента, това ще облекчи работата в сектора. На второ място – да бъдат отговорни към генерирането на отпадъци. Днес това е основна тема на всички европейски лидери и с право. Има как да генерираме по-малко отпадък, въпрос на лична воля и навици е.

Нужно е, и това ще е основна посока в нашата работа по отношението на отпадъците, да се развие и наложи разделното събиране на отпадъците. Ще се направи детайлен анализ на морфологията на използваните отпадъци. От това, което имаме като данни до тук, става ясно, че по-голямата част от отпадъците са за разделно събиране. По този начин ще се намалят чувствително отпадъците за депониране в Монтана. Както виждате – тук отново, освен от Общината, това зависи и от всеки нас като жител на общината.

Надявам се скоро да реализираме и проекта за изграждане на компостираща инсталация, което също да намали количеството на отпадък, който ще се транспортира до депото в Монтана.

И да не забравяме, че нашият дом не свършва с входната ни врата, а това е цялата община Вършец.


27.12.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ