СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Първата за мандат 2019 - 2023 г. работна сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 28.11.2019 г. от 14 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 9 точки.

Беше актуализирана „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 година.“

Местните парламентаристи взеха решение за създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г. За нейн председател беше избран инж. Анатоли Димитров – председател на ОбС Вършец, а за членове – общинските съветници Васил Замфиров и Атанас Маджарски.

Общинските съветници определиха за представител в Областния съвет за развитие Иван Андров, а за негов заместник – Недялко Томов.

За представител на Общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ като делегат, беше избран инж. Анатоли Димитров – председател на ОбС Вършец, а при невъзможност за участието му в Общото събрание, той ще бъде заместван от Иван Андров.

Съветниците взеха решение относно промяна в общата численост и структура на общинска администрация Вършец, както и за закриване на 3 броя кметства - в с. Черкаски, с. Драганица и с. Горно Озирово, които не отговарят на изискванията за съществуване на кметство, съгласно Закона за административно-териториалното устройство и стават населени места.

Съветниците определиха индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община Вършец и на кметовете на кметства в община Вършец.

Местните парламентаристи утвърждиха 8 образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, във връзка с § 1, т. 7 и § 2, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на закона и чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

ОбС – Вършец даде съгласие инж. Анатоли Димитров – председател на Общинския съвет, да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите бе последната точка в дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


28.11.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ