Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 31 май 2019 г. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседание присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред беше от 16 точки.

Общинският съвет декларира съгласие за застрояване на един етаж между УПИ VIII и УПИ IX в кв. 65 от подробния устройствен план на гр. Вършец.

Съветниците разрешиха изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението от земеделска в неземеделска земя на поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец, с ново отреждане: „за къмпинг, бунгала и магазин“, както и допускане изработването на парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия, водопровод и канализация.

Местните парламентаристи взеха решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

ОбС – Вършец даде съгласие за кандидатстване на Община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Доставка на ново кухненското оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж, град Вършец” и и пое ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 10 % от общата стойност на проекта, не повече от 3 000 лв., за сметка на бюджета на община Вършец.

Общинският съвет упълномощи кмета на община Вършец да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 1 640 080,70 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по договор за проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция, както и Запис на заповед в размер на 328 016,14 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по същия проект.

Съветниците упълномощиха кмета на община Вършец да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 115 217, 05 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова за проект „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, както и Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 22 677, 89 лева за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по същия проект.

ОбС предостави част от сградата на кметство с. Горна Бела речка (5 помещения: голяма зала /салон/, фоайе и три класни стаи) за безвъзмездно управление за срок от 10 години на новорегистрираното Народно читалище „Изгрев 2019“ – с. Г. Б. речка.

Общинските съветници взеха решение за сформиране на временна комисия към ОбС за събиране на оферти за акупуване и доставка на апаратура за образна диагностика /рентгенов апарат/ за нуждите на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

ОбС – Вършец прие годишния финансов отчет за 2018 г. за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД – гр.Вършец.

Местните парламентаристи отпуснаха от собствения си бюджет парични награди за учениците-зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и еднократна помощ за деца - сираци и полусираци от Випуск 2019 г. на СУ „Ив. Вазов“ – гр. Вършец..

Общинските съветници определиха Ивайло Цветанов – общински съветник в ОбС – Вършец за представител на Община Вършец в свиканото за 06.06.2019 г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД – гр. Монтана, като му гласуван изрични пълномощия, неговите позиции и мандат.

Общинският съвет определи такса за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец за периода от 17.06.2019 г. до 16.08.2019 г., в размер на 3 лева на ден; 10 лева на седмица; 40 лв. на месец.

Общинският съвет отпусна от собствения си Бюджет 2019 г. ,§ 10-98 еднократна финансова помощ, всяка с размер от 500 лева на Йото Ценков и Любомир Александров.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите беше последната точка от дневния ред на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА


31.05.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ