СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ!

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
 

Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СКЛЮЧИ ТРИ НОВИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, 2014-2020

На 14.05.2019 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа три нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. Проект № BG06RDNP001-7.004-0014 с наименование «Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ «Слънце»- гр.Вършец» на обща стойност 967 871 ,22 лева.
Целта на проекта е едновременно да подобри средата и достъпа до качествено образование в община Вършец, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Създаване на подходяща, безопасна и комфортна образователна среда за целевите групи чрез обновяване и модернизиране на общинска детска градина “Слънце“ – гр. Вършец и Конкретна цел 2 – Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно образование на всички деца, включително и тези със специални образователни потребности.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: строително-монтажни работи за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец" - основна сграда, включително част "Паркоустройство и благоустройство"; Доставка на оборудване и обзавеждане за детската градина; консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и строителен и авторски надзор.

2. Проект № BG06RDNP001-7.006-0092 с наименование «Обновяване на градски парк, гр. Вършец» на обща стойност 100 322, 84 лева.

Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за активен и природосъобразен начин на живот на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на зелената система, свързана с рекреация и отдих на жителите и гостите на община Вършец, чрез обновяване на паркова инфраструктура.

Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация чрез естетизиране на обкръжаващата среда.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Обновяване на градски парк, гр. Вършец в поземлен имот (ПИ) 12961.420.1 (УПИI-1, КВ.75) - Слънчева градина, гр. Вършец с площ 12 128 кв.м. чрез изграждане на автоматизирана поливна система,
консултантски услуги за подготовка и управление на проекта, строителен и авторски надзор.

3. Проект № BG06RDNP001-7.007-0038 с наименование «Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец» на обща стойност 94 816, 09 лева.

Целта на проекта е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация, към което са насочени и конкретните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване на качеството на спортната инфраструктурата, свързана с активен начин живот на жителите и гостите на община Вършец, чрез ремонт и обновяване на спортни игрища за баскетбол и волейбол;

Конкретна цел 2 – Подкрепа за местното икономическо развитие и повишаване на привлекателността на територията на община Вършец като туристическа дестинация, чрез обновяване на дребна по мащаби публична техническа инфраструктура.

Проектът ще включи изпълнението на следните дейности: Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в градски парк в поземлен имот (ПИ) 12961.40.913, гр. Вършец - баскетболно и волейболно игрище, консултантски услуги за подготовка и управление на проекта и авторски надзор.

Срокът за изпълнение и на трите проекта е 36 месеца от датата на подписване на договорите.

Таня ПЕТРОВА


15.05.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ