Новини

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРОДЪЛЖАВА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

От 01.04.2019 г. Община Вършец стартира дейностите по кандидатстване и отпускане на средства за благоустрояване и озеленяване на отделни имоти - публична общинска собственост през 2019 г. в различни части на гр. Вършец.

1.1. Допустими дейности за финансиране - критерии:
• Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи – подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, бордюри, подравняване на площите и др.;
• Засаждане на дървесна и храстова растителност;
• Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни фигури – изравняване, затревяване, почистване и др.;
• Направа и монтаж на пейки, изпълнение и оборудване на места за отдих.

1.2. Условия за включване на обекти за благоустрояване:
• Обектът, който се предлага, да е публична общинска собственост;
• Дейностите да отговарят на критерия за допустимост;
• Да се осигури дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд,), в размер на 25 % от общата стойност;
• Обектът да е изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на кмета на общината, която разглежда постъпилите предложения;
• Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;
• Максималният размер на финансиране на малките благоустройствени дейности да е до 1 000 лв.
• Срок за изпълнение на одобрен обект – 30 дни;
• Срок за изпълнение на дейностите за текущата година: до 30.09.2019 г.

1.3. Право да кандидатстват за финансиране на обекти имат:
• Физически и юридически лица;
• Местни общности;
• Неправителствени организации.

Местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок.

2. Редът за кандидатстване за включване на обекти е следният:
2.1. Подаване на заявление по образец в деловодството на община Вършец;
Срок: текущ.

2.2. Деклариране от кандидата на дяловото му участие във формуляра – финансово или нефинансово (труд,) за реализацията на дейностите , в размер на 25 % от общата стойност на обекта;

2.3. Разглеждане на предложението от комисията, назначена със заповед на кмета на общината и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо;
Срок: 14 дни след срока по т. 2.1.

2.4. Сключване на споразумение за реализация на благоустройствени дейности до размера на одобрените средства;
Срок: 10 дни след уведомлението по т.2. 3.

2.5. Предоставяне на материали от Общината с предавателно-приемателен протокол;
Срок: до 10 дни след подписване на споразумението;

2.6. Изпълнение на предвидените и одобрени дейности.
Срок: не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на споразумението;

2.7. Отчет и приемане на обекта.
Срок: 10 дни след приключване на дейностите;

2.8. При установяване на частично или пълно неизпълнение на дейностите, заложени в споразумението в определения срок, кандидатът ще възстанови предоставените му финансови средства и материали на Община Вършец.
Срок: 10 дни след установяване неизпълнението на споразумението.


28.03.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ