ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване през 2020 г. в интернет за дейността на администрацията на Община Вършец


  Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на обществена информация


  Заповед № 359 от 13.09.2019 г.


  Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация


  Приложение 1


  Приложение 2


  Приложение 3


  Приложение 4


  Приложение 5


  Приложение 4


  Приложение 6


  Списък на информациите, класифицирани като служебна тайна.


  Заповед служебна тайна.


  Отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2019


  Отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2018


©2008 Община ВЪРШЕЦ