Площадки за събиране на отпадъци в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО.

На територията на Община Вършец фирма Хинд Къмпани ООД притежава разрешително № 06 – ДО – 326 - 00 от 18.02.2013 г., издадено от РИОСВ-гр. Монтана за извършване на дейности по третиране на отпадъци в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО.

©2008 Община ВЪРШЕЦ