Национален план за възстановяване и устойчивост


  Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост
Приложения

  Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

  Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

  Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

  Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

  Приложение 5_Справка за ССО

  Приложение 6_Покана за свикване на ОС на СС

  Приложение 7_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

  Приложение 8_Протокол от ОС на СС

  Приложение 9_Декларация - нечлен на СС

  Приложение 10_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)"

  Приложение 11_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

  Приложение 12_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

  БЛАНКА "Образец на Доклад за оценка на ен спестявания към писмо до МРРБ"©2008 Община ВЪРШЕЦ