МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - МКБППМН


Адрес за кореспонденция:

3540 гр. Вършец

обл. Монтана

бул. “България” № 10

тел. 0875328954


Документи:

  План за работа на МКБППМН при община Вършец - 2021 г.

  Годишен отчет за 2020 г. за дейността на МКБППМН - Вършец

  Процедура за подбор на обществени възпитатели за дейността на МКБППМН - Вършец

  Списък на допуснатите кандидати в процедура за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН - Вършец

  Съобщение по процедура за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН - Вършец

©2008 Община ВЪРШЕЦ