НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Съобщение на МРРБ, 09.02.2016 г.

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

 1. Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:
  • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
  • ППП (пакетно-повдигани плочи);
  • ЕПК (едроплощен кофраж);
  • пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
 2. Многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.

Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!

Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:

 • бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г.
 • при наличен финансов ресурс по програмата.

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.

Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020г. е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.

В допълнение, в рамките на националната програма се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, 137 сгради, съгласно приложен списък.

Информация:

 1. Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
 2. Списък на жилищни сгради, допуснати за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради град Вършец
 3. Карта на жилищни сгради, допуснати за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради град Вършец

Етап 1

 1. ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
 2. ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
 3. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
 4. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
 5. ПЪЛНОМОЩНО ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
 7. СПИСЪК НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В СДРУЖЕНИЕ
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ НА ПОДПИС

Етап 2

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 2. СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ
 3. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
 4. ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
 5. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
 6. ДОГОВОР МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ И ОБЩИНАТА
 7. ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП
 9. КОНТРОЛЕН ЛИСТ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
 10. УСЛОВИЯ ЗА СХЕМАТА ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ
 11. ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
 12. ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПОКАНАТА
 13. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
 14. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Допълнителна информация

©2008 Община ВЪРШЕЦ