ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


25  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „5-ТА“, КВ. ИЗТОК, ГР. ВЪРШЕЦ – ЕТАП 1


▣  Покана за провеждане на пазарни консултации с изх. № 70 00 - 93 от 03.02.2020 г. /качено на 03.02.2020г. 16:30ч./

▣  Приложение № 1 - Технически спецификации /качено на 03.02.2020г. 16:30ч./

▣  Приложение № 2 - Образец на оферта (.docx) /качено на 03.02.2020г. 16:30ч./

▣  Доклад по чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП /качено на 14.02.2020г. 15:30ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ