ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


19  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Покана за провеждане на пазарни консултации с изх. № 70 00-386 от 16.07.2019 г. /качено на 16.07.2019г. 17:42ч./

▣  Приложение № 1 - Оферта /качено на 16.07.2019г. 17:42ч./

▣  Приложение № 2 - Ценово предложение /качено на 16.07.2019г. 17:42ч./

▣  Приложение № 3 - Техническа спецификация /качено на 16.07.2019г. 17:42ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 16.07.2019г. 17:42ч./

▣  Оферта от СД КОНСУЛТ ООД /качено на 29.07.2019г. 11:00ч./

▣  Оферта от МС КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД /качено на 29.07.2019г. 11:00ч./

▣  Оферта от БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД /качено на 29.07.2019г. 11:00ч./

▣  Доклад по чл. 98, ал. 1, т. 1 от ЗОП /качено на 29.07.2019г. 11:00ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ