ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


16  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: "ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК В ПИ 12961.420.1 /УПИ I-1, КВ.75/ В ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Покана за пазарни консултации № 7000-376 от 11.07.2019 /качено на 11.07.2019г. 16:55ч./

▣  Приложение № 1. Предложение - оферта /качено на 11.07.2019г. 16:55ч./

▣  Приложение № 2. Техническо предложение /качено на 11.07.2019г. 16:55ч./

▣  Приложение № 3. Ценово предложение /качено на 11.07.2019г. 16:55ч./

▣  Приложение № 4. Техническа спецификация /качено на 11.07.2019г. 16:55ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 11.07.2019г. 17:00ч./

▣  Оферта ИСК Инженеринг ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 14:00ч./

▣  Оферта Състейнъбъл Консулт ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 14:10ч./

▣  Оферта ЕТ Стив-Ст.Иванов, Ст. Иванова /качено на 29.07.2019 г. 14:15ч./

▣  Доклад пазарни СН ПАРК /качено на 29.07.2019 г. 14:20ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ