ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


15  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК В ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, КВ. 75) В ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Покана за пазарни консултации № 7000-375 от 11.07.2019 /качено на 11.07.2019г. 16:50ч./

▣  Приложение № 1. Предложение - оферта /качено на 11.07.2019г. 16:50ч./

▣  Приложение № 2. Техническо предложение /качено на 11.07.2019г. 16:50ч./

▣  Приложение № 3. Ценово предложение /качено на 11.07.2019г. 16:50ч./

▣  Приложение № 4. Техническа спецификация /качено на 11.07.2019г. 16:50ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 11.07.2019г. 17:00ч./

▣  Оферта БХК ООД /качено на 29.07.2019 г. 13:10ч./

▣  Офета КНД - Консулт ООД /качено на 29.07.2019 г. 13:12ч./

▣  Оферта Стройкомерс ЕООД /качено на 29.07.2019 г. 13:16ч./

▣  Доклад пазарни СМР ПАРК /качено на 29.07.2019 г. 13:18ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ