ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


13  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ "СЛЪНЦЕ" - ГР. ВЪРШЕЦ


▣  Покана за провеждане на пазарни консултации с изх. № 70 00-372 от 08.07.2019 г. /качено на 08.07.2019г. 14:12ч./

▣  Приложение № 1 - Оферта /качено на 08.07.2019г. 14:12ч./

▣  Приложение № 2 - Техническо предложение /качено на 08.07.2019г. 14:12ч./

▣  Приложение № 3 - Ценово предложение /качено на 08.07.2019г. 14:12ч./

▣  Приложение № 3.1. - КСС /качено на 08.07.2019г. 14:12ч./

▣  Приложение № 4 - Техническа спецификация /качено на 08.07.2019г. 14:12ч./

▣  Инвестиционен проект - дата 08.07.2019 г. (зип) /качено на 20.08.2019г. 20:22ч./

▣  Оферта от ИНТЕРПОЛИС ЕООД - дата 22.07.2019 г. /качено на 20.08.2019г. 20:22ч./

▣  Оферта от ФЕНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД - дата 22.07.2019 г. /качено на 20.08.2019г. 20:22ч./

▣  Оферта от ГЕО-МАР 03 ЕООД - дата 22.07.2019 г. /качено на 20.08.2019г. 20:22ч./

▣  Доклад по чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП /качено на 20.08.2019г. 20:22ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ