ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


41  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК В ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, КВ. 75) В ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Решение за откриване на процедура /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Обявление /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Указания и документация /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Приложение № 1.1 Техническа спецификация СН /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Приложение № 1.2 Техническа спецификация -СМР /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Образци (зип) /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Проект на договор СН ПАРК /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 16.09.2019г. 18:00ч./

▣  Препратка проведена пазарна консултация

▣  Решение за прекратяване на процедура /качено на 15.10.2019г. 10:00ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 30.10.2019г. 15:00ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ