ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


40  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Решение за откриване на процедура /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Обявление /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Указания и документация /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Приложение № 1.1 Техническа спецификация СН /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Приложение № 1.2 Техническа спецификация -СМР /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Образци (зип) /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Проект на договор /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 17.09.2019г. 17:00ч./

▣  Протокол № 1 /качено на 29.10.2019г. 15:35ч./

▣  Препратка проведена пазарна консултация

▣  Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 11.11.2019г. 12:00ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 15.11.2019г. 14:00ч./

▣  Решение № 456/15.11.2019 г. /качено на 15.11.2019г. 14:00ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка /качено на 10.12.2019г. 14:30ч./

▣  Обявление за възложена обществена поръчка /качено на 10.12.2019г. 14:30ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ