ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


39  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Решение за откриване на процедура /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Обявление /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Указания и документация /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Приложение № 1- Техническа спецификация /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Образци (зип) /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Проект на договор /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 17.09.2019г. 15:00ч./

▣  Проведена пазарна консултация

▣  Протокол № 1 /качено на 11.11.2019г. 15:50ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 13.12.2019г. 16:30ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 20.12.2019г. 16:30ч./

▣  Протокол № 3 /качено на 20.12.2019г. 16:30ч./

▣  Доклад по чл. 60 от ППЗОП /качено на 20.12.2019г. 16:30ч./

▣  Решение № 487 от 20.12.2019 г. /качено на 20.12.2019г. 16:30ч./

▣  Договор № 43 от 15.05.2020 г. /качено на 20.05.2020г. 16:10ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 20.05.2020г. 16:10ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ