ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


38  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГРАД ВЪРШЕЦ“


▣  Решение за откриване на процедура /качено на 12.09.2019г. 14:32ч./

▣  Обявление /качено на 12.09.2019г. 14:32ч./

▣  Указания и документация /качено на 12.09.2019г. 14:34ч./

▣  Приложение № 1 еЕЕДОП /качено на 12.09.2019г. 14:34ч./

▣  Приложения № 2_3_4_5 Образци /качено на 12.09.2019г. 14:35ч./

▣  Приложение № 5.1 КСС /качено на 12.09.2019г. 14:35ч./

▣  Приложение № 6_Техническа спецификация /качено на 12.09.2019г. 14:36ч./

▣  Приложение № 7_Проект на договор /качено на 12.09.2019г. 14:36ч./

▣  Протокол № 1 /качено на 18.10.2019г. 17:30ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 29.10.2019г. 12:30ч./

▣  Решение № 432 от 29.10.2019 г. /качено на 29.10.2019г. 12:30ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка за ПК /качено на 18.12.2019г. 10:34ч./

▣  Обявление за възложена обществена поръчка /качено на 18.12.2019г. 13:25ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ