ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


37  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: " ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ ROBG-471 „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ"


▣  Решение за откриване на процедурата /качено на 16.08.2019г. в 15:20ч./

▣  Обяввление за поръчка /качено на 16.08.2019г. в 15:20ч./

▣  Указания и документация /качено на 16.08.2019г. в 15:22ч./

▣  Приложения и образци за Обособена позиция № 1 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:23ч./

▣  Приложения и образци за Обособена позиция № 2 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:25ч./

▣  Приложения и образци за Обособена позиция № 3 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:26ч./

▣  Приложения и образци за Обособена позиция № 4 (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:28ч./

▣  Инвестиционен проект (зип) /качено на 16.08.2019г. в 15:29ч./

▣  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

▣  Разяснение /качено на 19.09.2019г. в 17:33ч./

▣  ПРОТОКОЛ 1 /качено на 07.11.2019г. в 16:30ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 22.11.2019г. в 11:10ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 22.01.2020г. в 15:30ч./

▣  Протокол № 3 /качено на 22.01.2020г. в 15:30ч./

▣  Доклад чл. 60, ал. 3 от ППЗОП /качено на 22.01.2020г. в 15:30ч./

▣  Решение No 20 от 22.01.2020 /качено на 22.01.2020г. в 15:30ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка № 12 за ОП 2 от 12.02.2020 /качено на 19.02.2020г. в 16:30ч./

▣  Обявление за възложена обществена поръчка за ОП 2 /качено на 19.02.2020г. в 16:30ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка за ОП 1 № 16 от 24.02.2020 /качено на 20.03.2020г. в 15:30ч./

▣  Обявление за възложена поръчка за ОП 1 /качено на 20.03.2020г. в 15:30ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка за ОП 3 № 17 от 25.02.2020 /качено на 24.03.2020г. в 14:00ч./

▣  Обявление за възложена поръчка за ОП 3 /качено на 24.03.2020г. в 14:00ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка за ОП 4 № 18 от 25.02.2020 /качено на 24.03.2020г. в 15:00ч./

▣  Обявление за възложена поръчка за ОП 4 /качено на 24.03.2020г. в 15:00ч./

▣  Допълнително споразумение № 1 към договор за СМР № 16 от 24.02.2020 г. /качено на 12.01.2022г. в 16:00ч./

▣  Обявление за изменение /качено на 12.01.2022г. в 16:00ч./

▣  Обявление за приключен договор по Обособена позиция № 2 /качено на 12.01.2022г. в 16:00ч./

▣  Обявление за приключен договор по Обособена позиция № 3 /качено на 12.01.2022г. в 16:00ч./

▣  Обявление за приключен договор по Обособена позиция № 4 /качено на 12.01.2022г. в 16:00ч./

▣  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 /качено на 02.02.2022г. в 14:30ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ