ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


35  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА И УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Решение за откриване на процедурата /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Обявление за поръчка /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Указания и документация /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Приложение № 1 - еЕЕДОП /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Приложения № 2 - 5 - Образци /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Приложение № 6 - Технически спецификации /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Приложение № 7 - Методика за оценка /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Приложение № 8 - Проект на договор /качено на 28.01.2019г. в 14:23ч./

▣  Разяснение по условията на обществената поръчка /качено на 07.02.2019г. в 12:27ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 08.03.2019г. в 14:50ч./

▣  Протокол № 1 /качено на 14.03.2019г. в 14:10ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 14.03.2019г. в 14:10ч./

▣  Доклад /качено на 14.03.2019г. в 14:10ч./

▣  Решение № 94 от 14.03.2019 г. /качено на 14.03.2019г. в 14:10ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 26.04.2019г. в 10:45ч./

▣  Договор № 40 от 19.04.2019g. /качено на 26.04.2019г. в 10:45ч./

▣  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /качено на 31.10.2019г. в 16:12ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ