ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


25  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:„ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“ ГР. ВЪРШЕЦ“.


▣  Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет:„Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиц

▣  Решение за откриване на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по две обособени позиции, както сле

▣  Приложение 5.1.1. КСС оборудване музей /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Приложение 5.2.1. КСС обзавеждане музей /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Приложение № 6.1 -Техническа спецификация - ОП 1 /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Приложение № 6.2 -Техническа спецификация - ОП 2 /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Приложение № 7 - Проект на договор /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Приложения № 2 - № 5 - образци /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Указания и документация доставка музей /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  Приложение № 1 - еЕЕДОП /качено на 05.04.2018 в 15:55ч./

▣  ПОКАНА - Удължаване срока на валидност на подадените оферти /качено на 25.07.2018 в 16:08ч./

▣  Протокол №1 /качено на 13.09.2018г. в 17:40ч./

▣  Протокол №2 /качено на 24.10.2018г. в 14:14ч./

▣  Решение № 573 от 24.10.2018 /качено на 24.10.2018г. в 14:20ч./

▣  ПОКАНА 2 - Удължаване срока на валидност на подадените оферти /качено на 24.10.2018 в 14:33ч./

▣  Договор по обособена позиция 2 /качено на 17.12.2018 в 16:03ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 17.12.2018 в 17:00ч./

▣  Решение за прекратяване по обособена позиция 1 /качено на 18.12.2018 в 17:00ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ