ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


20  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.


▣  Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Зан

▣  Решение за откриване на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Върш

▣  Приложения № 2 - № 8 - образци /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

▣  Приложение № 9 - Методика за оценка /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

▣  Приложение № 10 -Технически спецификации /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

▣  Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

▣  Указания и документация /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

▣  еЕЕДОП (Приложение №1) (zip) /качено на 16.03.2018 в 14:55ч./

▣  Протокол №1 /качено на 24.04.2018 в 14:35ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено на 26.06.2018 в 15:35ч./

▣  Протокол №2 /качено на 19.07.2018 в 14:45ч./

▣  РЕШЕНИЕ № 462 от 19.07.2018 г. /качено на 19.07.2018 в 14:45ч./

▣  Договор № 96 от 27.08.2018 г. /качено на 30.08.2018 в 10:25ч./

▣  Обявление за възложена поръчка /качено на 30.08.2018 в 10:25ч./

▣  Обявление за приключване /качено на 15.01.2019 в 15:25ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ