ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


19  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“.


▣  Oбява МУЗЕЙ Вършец /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ /качено на 15.03.2018 в 12:05ч.

▣  Образец 12.1_КСС /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Образци на документи от № 1 до № 12 /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Приложение № 1 - Проект на договор /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Приложение № 2 -Техническа спецификация /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Приложение № 3 -Методика за оценка на офертите /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Указания и документация СМР музей /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Инвестиционен проект /качено на 15.03.2018 в 12:05ч./

▣  Протокол /качено на 02.07.2018 в 16:40ч./

▣  Договор за възлагане на обществена поръчка №92/07.082018г. /качено на 14.09.2018 в 10:40ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ