ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


15  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОБЩИНСКА МУЗЕЙНА КОЛЕКЦИЯ“


▣  Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ /качено на 07.03.2018 в 11:55ч./

▣  Решение за откриване на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ /качено на 07.03.2018 в 11:55ч./

▣  Приложения № 1 - № 4 - образци /качено на 07.03.2018 в 11:55ч./

▣  Приложение № 5 -Технически спецификации /качено на 07.03.2018 в 11:55ч./

▣  Приложение № 6 - Проект на договор /качено на 07.03.2018 в 11:55ч./

▣  Указания и документация /качено на 07.03.2018 в 11:55ч./

▣  Протокол /качено на 02.04.2018 в 13:55ч./

▣  РЕШЕНИЕ №202 от 02.04.2018 г. /качено на 02.04.2018 в 13:55ч./

▣  Обявление - резултати /качено на 11.05.2018 в 10:55ч./

▣  Договор №34/08.05.2018г. /качено на 11.05.2018 в 10:55ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ