ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 15.04.2016 Г.


14  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" С ПРЕДМЕТ „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ВЪРШЕЦ“


▣  Обявление за обществена поръчка "открита процедура" с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Приложение № 9 - Методика за оценка /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Приложение №10 - Технически спецификации /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Приложения № 2 - № 8 - образци /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Указания и документация /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  Приложение № 1 - ЕЕДОП /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

▣  ПРОТОКОЛ № 1 /качено на 13.04.2018 в 16:55ч./

▣  Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено на 19.04.2018 в 15:35ч./

▣  ДОКЛАД /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

▣  Протокол № 2 /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

▣  Протокол № 3 /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

▣  РЕШЕНИЕ № 235 от 26.04.2018 г. /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

▣  Договор № 58 от 08.06.2018 г. /качено на 14.06.2018 в 14:35ч./

▣  Обявление /качено на 14.06.2018 в 14:35ч./

▣  Допълнително споразумение № 1 от 10.12.2018 г. /качено на 14.12.2018 в 16:35ч./

▣  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /качено на 28.12.2018 в 15:53ч./
©2008 Община ВЪРШЕЦ