ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


7  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ "ПУБЛИЧНА ПОКАНА": ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2014 - 2015Г."▣  1. Оферта за участие по образец

▣  2. Списък - опис на документите

▣  3. Административни сведения за участника

▣  4. Декларация от членовете на обединението

▣  5.Декларация по чл. 47, ал. 9

▣  6. Декларация подизпълнители

▣  7. Декларация от подизпълнителя

▣  8. Списък- декларация по чл.51, ал. 1, т. 1

▣  9. Декларация проект на договор

▣  10. Декларация условията на поръчката

▣  11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6

▣  12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11

▣  13. Техническа оферта

▣  14. Ценова оферта

▣  15.1. Проект на договор по обособена позиция № 1

▣  15.2. Проект на договор по обособена позиция № 2

▣  16. Техническа спецификация по обособена позиция № 1

▣  16. Техническа спецификация по обособена позиция № 2

▣  Протокол на комисията

▣  Договор - обособена позиция 1

▣  Договор - обособена позиция 2

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ