ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


3  ПУБЛИЧНА ПОКАНА "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ"


▣  1. Оферта за участие по образец

▣  2. Списък - опис на документите

▣  3. Представяне на участника

▣  4. Декларация от членовете на обединението

▣  5.Декларация по чл. 47, ал. 9

▣  6. Декларация подизпълнители

▣  7. Декларация от подизпълнителя

▣  8. Списък- декларация по чл.51, ал. 1, т. 1

▣  9.1 Списък -декларация за лицата от екипа

▣  9.2 Професионална автобиография

▣  9.3 Декларация от експертите за ангажираност

▣  11.Декларация проект на договор

▣  12. Декларация условията на поръчката

▣  13. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6

▣  14. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11

▣  15. Техническо предложение

▣  16.1 Приложение към ценовата оферта

▣  16. Ценова оферта

▣  17. Проект на договор

▣  18. Техническа спецификация

▣  Протокол

▣  Договор за обществена поръчка

▣  Допълнително споразумение № 1

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ