ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


20  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“.


▣  1. Образци и приложения в зип формат

▣  2. Указания за участие

▣  1. Протокол

▣  2. Договор

▣  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ