ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


18  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА "ОСЕМ А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ"


▣  Техническа спецификация асфалтиране на пътища

▣  Методика за оценка на офертите

▣  Документи за кандидатстване в zip формат

▣  Протокол

▣  Договор 83/03.06.2015

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ