ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.


14  ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА /КЕТЪРИНГ/ ЗА ХРАНЕНЕ НА ЛИЦАТА НАСТАНЕНИ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР.ВЪРШЕЦ


▣  1. Оферта за участие - образец № 1

▣  2. Ценова оферта - образец № 2

▣  3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП образец № 3

▣  4. Декларация за ползване - подизпълнител образец №4

▣  5. Декларация от подизпълнител образец № 5

▣  6. Декларация по чл.56,ал.1, т.12 образец № 6

▣  7. Справка- декларация за изпълнени договори образец № 7

▣  Договор за доставка - образец

▣  Протокол

▣  Договор

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ