ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


9  ПУБЛИЧНА ПОКАНА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКО АТРАКЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ - ЛЕТЕН АНФИТЕАТЪР" В ГР.ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ - 2007-2013, МЯРКА 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”


▣  Количествено стойностна сметка

▣  Ценова оферта (предлагана цена)

▣  Договор за строителство

▣  Оферта за участие в обществена поръчка, чрез публична покана за обект

▣  Административни сведения за участника

▣  Декларация

▣  Техническо предложение

▣  Декларация за срок на валидност на офертата

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ