ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


7  ПУБЛИЧНА ПОКАНА "РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ" РАЗДЕЛЕНА НА СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:▣  Декларация договори

▣  Финансови данни

▣  Приложение - минимална цена труд

▣  Приложение – техническа оферта

▣  Приложение – ценова оферта

▣  Списък изпълнени обекти

▣  Списък на машините и оборудването

▣  Списък на персонала

▣  Декларация по чл. 47

▣  Декларация по чл. 47 ал. 5

▣  Методика за оценяване на офертите

▣  Проект на договора обособена позиция 1

▣  Проект на договора обособена позиция 2

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ