ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


29  ПУБЛИЧНА ПОКАНА "РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 3096 гр. ВЪРШЕЦ ХИЖА БЯЛАТА ВОДА И РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИТЕ НАСТИЛКИ НА УЛ."РЕПУБЛИКА", УЛ."ХАРАЛАМПИ ГЕНЧЕВ" И УЛ."ХИСАРЯ" В ГР.ВЪРШЕЦ"


▣  Договор за строителство

▣  Техничекса оферта

▣  Декларация за приемане клаузите на проекта на договор

▣  Методика за оценка на офертите

▣  Ценова оферта

▣  Финансови данни за участника

▣  Списък на изпълнените подобни обекти през последните три календарни години

▣  Списък на строителните машини и техническото оборудване

▣  Списък на персонала, които ще отговаря за техническото ръководство

▣  Декларациа - минимална цена на труда

▣  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5

▣  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ