ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


27  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"


▣  РЕШЕНИЕ

▣  Проект на договор

▣  Заглавна страница

▣  Указания

▣  Образци

▣  1. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: Упражнява независим строителен надзор на обект “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Долна Бела Речка, с.Горна Бела Речка, с.Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово

▣  2. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ