ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


25  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”


▣  РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

▣  Внимание! Решение за промяна

▣  Решение за публикуване

▣  Заглавна страница

▣  Проект на договор

▣  Съдържание и приложения

▣  Указания и методика

▣  Количествена сметка

▣  Образец на КСС

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ