ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


21  РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – ГР. ВЪРШЕЦ, С. СПАНЧЕВЦИ, С. ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, С. ГОРНА БЕЛА РЕЧКА, С. СТОЯНОВО, С. ДОЛНО ОЗИРОВО, С. ГОРНО ОЗИРОВО, С. ЧЕРКАСКИ, С. ДРАГАНИЦА


▣  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

▣  Решение за публикуване

▣  Заглавна страница (Образец)

▣  Съдържание и приложения (Образци)

▣  Указания и методика

▣  Количествена сметка

▣  Проект на договор (Образец)

▣  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ