ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


18  ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА /КЕТЪРИНГ/ ЗА ХРАНЕНЕ НА ЛИЦАТА НАСТАНЕНИ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ВЪРШЕЦ


▣  Договор за доставка - образец

▣  1. Ценова оферта - обр.1

▣  2. Декларация по чл.47,ал.1 и ал.2

▣  3. Декларация по чл. 47,ал.5

▣  4. Декларация за ползване - подизпълнител

▣  5. Декларация от подизпълнител

▣  6. Декларация по чл.56,ал.1, т.12

▣  7. Справка-декларация за изпълнени договори

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ