ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


16  ОЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"


▣  Решение за публикуване.

▣  Проект на договор

▣  Съдържание и приложения

▣  Указания и методика

▣  Заглавна страница

▣  Количествено-стойностна сметка

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ