ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


15  ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2013 - 2014Г. РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


▣  Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора;

▣  Декларация за техническото оборудване (специализираната механизация), с която разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка;

▣  Техническа оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител;

▣  Ценова оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител;

▣  Списък на договорите за услугите, изпълнени през последните три години;

▣  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки;

▣  Проект на договора за услуга

▣  Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора;

▣  Декларация за техническото оборудване (специализираната механизация), с която разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка;

▣  Техническа оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител;

▣  Ценова оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител;

▣  Списък на договорите за услугите, изпълнени през последните три години

▣  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки;

▣  Проект на договора за услуга

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ