ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


13  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА"


▣  Приложения (7z архив)

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ