ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


1  МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТ КОНКУРС" ПО РЕДА НА НВМОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" - ГР. ВЪРШЕЦ


▣  Поръчка
©2008 Община ВЪРШЕЦ