ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 54/ 27.01.2020 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за четвъртата година от мандата (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 61/31.01.2020 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 73/ 19.02.2020 г. относно годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 89/ 21.02.2020 г. относно предложение за вземане на решение за приемане на Проект на Етичен кодекс и правила за поведение на общинския съветник за мандат 2019 – 2023 година.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 74/ 19.02.2020 г. относно приемане на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2023 г. на основание чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 88/ 21.02.2020 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2020 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

 

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 75/ 19.02.2020 г. относно определяне на имотите - частна общинска собственост на община Вършец, които подлежат на задължително застраховане, съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 76/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на писмо вх. № 3300-119/20.01.2020 г. от кмета на община Враца и предложение за вземане на решение за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване по чл. 39, ал. 3 от ЗОС в полза на община Враца, за поставяне на билборд по проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца – II фаза, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавният бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 77/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на заявление вх. № 9400-1036/13.04.2018 г. от Красимир Стефанов Григоров, с адрес: гр. София и предложение за приемане на решение за допускане изработването на ЧИ на ПУП за изготвяне на Подробен устройствен план за заличаване на остатъка от прохода, свързващ улиците „Стефан Караджа“, „Хан Крум“ и „Дунав“, представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец.

                                                         

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 78/ 19.02.2020 г. относно разглеждане на писмо вх. № 7000-65/ 22.01.2020 г., от „Теленор България“ ЕАД, приемане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост на община Вършец, част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевци за поставяне на съоръжения на „Теленор България“ ЕАД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 81/ 19.02.2020 г. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 80/ 19.02.2020 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 82/ 19.02.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решения за провеждане на два публична търга с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец за поставяне на кафе-автомати и преместваеми търговски обекти в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 79/ 19.02.2020 г. относно определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Вършец по чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

                                          Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 85/ 21.02.2020 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова – Председател ПК по ОКМДС

                                                                 

16.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 87/ 21.02.2020 г. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2019 г.

 

Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

17.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                          инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                          Председател на Общински съвет - Вършец