ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 28.11.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 273/ 21.11.2019 год. относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 година.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 279/ 22.11.2019 год. относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му му с общинска администрация за мандат  2019-2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 280/ 22.11.2019 год. относно вземане на решение за представителство в Областния съвет за развитие на област Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 281/ 22.11.2019 год. относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 275/ 22.11.2019 год.  относно  промяна в общата численост и структура на общинска администрация Вършец, както и закриване на 3 /три/ броя кметства.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 276/ 22.11.2019 год. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община Вършец и кметовете на кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 278/ 22.11.2019 год. относно утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, във връзка с § 1, т. 7 и § 2, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на закона и чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ПКОНПИ

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна  записка Вх. № 277/ 22.11.2019 год. относно членуване в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.  

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                       инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                      Председател на Общински съвет - Вършец