ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 16.02.2021 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 03/ 11.01.2021 год. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 26/ 29.01.2021 год. относно отчет на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.;

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 15/ 19.01.2021 год. относно годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на Кмета на община Вършец“ за първата година от мандата на управление.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 39/ 05.02.2021 год. относно годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2016 - 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 40/ 05.02.2021 год. относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021-2028 г.;

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 286/ 25.11.2020 год. относно приемане на план – сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2021 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 09/ 15.01.2021 год. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 27/ 02.02.2021 год. относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 08/ 15.01.2021 год. относно приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец – 2021 година.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 07/ 14.01.2021 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 28/ 02.02.2021 год. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и Кметовете на Кметства в община Вършец.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 29/ 02.02.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на чл. 65 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от ЗМДТ.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

13.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 13/ 19.01.2021 год. и допълнение с Докладна записка вх. № 44/ 09.02.2021 год. относно освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти - общинска собственост за периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

14.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 12/ 19.01.2021 год. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

15.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 38/ 05.02.2021 год. относно приемане на Бюджета на Община Вършец за 2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

16.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/ 19.01.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за допускане изработването на парцеларен план на част от общински път МОN 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта му от кв. Заножене до с. Спанчевци.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

17.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 10/ 19.01.2021 год. относно разглеждане на доклад на временна комисия, определена с Решение № 165 от Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Вършец и предложение за вземане на решение за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за мандат 2020 – 2024 г. на Районен съд – Берковица.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

18.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 45/ 09.02.2021 год. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 год. редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС

19.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 48/ 10.02.2021 год. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председател на ПК по ЗСПЕ

20.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 46/ 09.02.2021 год. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2020 год.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

21.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 43/ 09.02.2021 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

 

22.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 47/ 09.02.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 323/ 08.12.2020 г.,  вх. № 331/ 11.12.2020 г., вх. № 01/ 06.01.2021 г. и вх. № 41/ 08.02.2021 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

23.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

                                                                                                            инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                            Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведе заседание на 16 февруари 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.