ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 31.03.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 98/ 18.03.2021 год. относно кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа“, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 102/ 18.03.2021 год. относно кандидатстване на община Вършец с проектно предложение по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила” и осигуряване на съфинансиране по проект.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 105/ 22.03.2021 год. относно приемане на решение от Общински съвет – Вършец за освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на помещения, терени и обекти – общинска собственост за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 99/ 18.03.2021 год. относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 103/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 /три/ недвижими имота, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 100/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 7 /седем/ части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 101/ 18.03.2021 год. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за включване на м. “Андровото“ в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана в Класификатора на адресите по населени места в община Вършец, воден от служба ГРАО при община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № / 23.03.2021 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

 

 

 

9.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 107/ 24.03.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 53/ 11.02.2021 г., № 78/ 05.03.2021 г., № 106/ 22.03.2021 г., 

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

10.   Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

                                                                                                            инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                            Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведе заседание на 31 март 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.